UAB Inovatyvi psichikos sveikatos klinika (įmonės kodas 302848857), buveinės adresas Pelesos g. 7 Vilnius LT-02115, el.paštas info@ipsklinika.lt , tel.: +37062099905 , tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis, užtikrina asmens duomenų saugumą bei įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto jų sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, platinimo, atskleidimo ar nuo bet kokio kito neteisėto jų naudojimo.

 1. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR PAGRINDINIAI DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

UAB Inovatyvi psichikos sveikatos klinika duomenų subjektų asmens duomenis tvarko tikslais, nurodytais duomenų subjektams asmens duomenų rinkimo metu. Duomenų subjektas teisę rinkti konkrečius duomenis išreiškia pasirašydamas informuotą sutikimą. Be kitų UAB Inovatyvi psichikos sveikatos klinika tvarkomų asmens duomenų, bendrovė tvarko ir žemiau nurodytus duomenis.

 • SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ DUOMENYS

UAB Inovatyvi psichikos sveikatos klinika vidaus administravimo tikslu renka ir tvarko tokius duomenų subjektų asmens duomenis, kurie yra būtini darbo sutarties su jais sudarymui, vykdymui, nutraukimui (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybės dokumento duomenys, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, duomenys apie išsilavinimą, profesinę patirtį, kvalifikaciją, pareigas, darbo užmokestis, banko sąskaitos numeris, darbo laikas, sukauptos ir panaudotos atostogos). Šie asmens duomenys yra gaunami tiesiogiai iš darbuotojų. Šių asmens duomenų UAB Inovatyvi psichikos sveikatos klinika neperduoda jokiems duomenų gavėjams, išskyrus teisės aktais numatytus atvejus, kai toks perdavimas sąlygotas teisės aktų ar teismo bei kitos institucijos privalomo sprendimo. Darbuotojų asmens duomenys saugomi vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

 

 • SU TEIKIAMOMIS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOMIS SUSIJĘ DUOMENYS

UAB Inovatyvi psichikos sveikatos klinika teikdama sveikatos priežiūros paslaugas iš pacientų renka ir tvarko šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, lytį, amžių, kontaktinį telefoną (jei pageidauja nurodyti), el.paštą (jei pageidauja nurodyti), adresą, diagnozę, sveikatos būklę, paskirtą gydymą, išrašytų vaistinių preparatų pavadinimus, tyrimų rezultatus.

Pacientui pageidaujant gauti paslaugas anonimiškai (neatskleidžiant asmens tapatybės) bendrovė tvarko šiuos jo asmens duomenis: amžių, gyvenamąją vietovę, gimimo datą, diagnozę, sveikatos būklę, paskirtą gydymą, išrašytų vaistinių preparatų pavadinimus, tyrimų rezultatus. Tvarkant duomenis sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslu, pirmiau minėti duomenys gaunami iš paciento tiesiogiai arba iš jį atstovaujančio asmens, gydytojo, nukreipusio gydytis, paskyrusio tyrimus, gydymą bei nustačiusio diagnozę, tyrimus atlikusios laboratorijos ar kitos sveikatos priežiūros  įstaigos. Pacientų asmens duomenys gali būti teikiami pacientui ar paciento įgaliotiems asmenims, o taip pat  valstybės, savivaldybės institucijoms, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka duomenys reikalingi tiesioginėms funkcijoms vykdyti.  Pacientų duomenis UAB Inovatyvi psichikos sveikatos klinika saugo sutinkamai su teisės aktų reikalavimais (LR Sveikatos apsaugos ministro 1999-11-29 įsakymu Nr.515 patvirtinta Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarka).

 1. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ IR INFORMUOTUMO UŽTIKRINIMAS

 

 • DUOMENŲ SUBJEKTAI TURI TEISĘ:
 • Žinoti (būti informuoti ) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
 • Pateikę UAB Inovatyvi psichikos sveikatos klinika asmens tapatybės dokumentą arba elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 3 metus, taip pat gauti dokumentų, kuriuose yra jų asmens duomenys, kopiją (medicinos dokumentų pateikimas pacientui gali būti ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu juose esanti informacija gali pakenkti paciento sveikatai ar gali sukelti pavojų jo gyvybei);
 • Reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymą (išskyrus saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka), kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
 • Pateikti skundą priežiūros institucijai;
 • Įgyvendinti savo teisę į duomenų perkeliamumą. Perkeliami tik tie duomenys, kurie tvarkomi sutarties arba sutikimo pagrindu ir yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Tokiu atveju asmens duomenys duomenų subjektui pateikiami susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.

 

 • DUOMENŲ TVARKYTOJO PAREIGOS ĮGYVENDINANT DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES

UAB Inovatyvi psichikos sveikatos klinika privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti nurodytas duomenų subjekto teises, išskyrus teisės aktais nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ir baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ir finansinius interesus, tarnybinės ir profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Duomenų subjektai dėl nurodytų teisių įgyvendinimo privalo kreiptis į UAB Inovatyvi psichikos sveikatos klinika administraciją telefonu +37062099905 arba el.paštu info@ipsklinika.lt arba atvykdami buveinės adresu Pelesos g. 7 Vilnius.

Duomenų subjektui atsakymas privalo būti pateiktas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jei duomenis teikti duomenų subjektui atsisakoma, jam turi būti pateiktas motyvuotas ir pagrįstas atsakymas dėl jo prašymo nevykdymo. UAB Inovatyvi psichikos sveikatos klinika turi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoti duomenų gavėjus apie duomenų subjekto prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma ar pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, duomenų laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų). Tokiu atveju turi būti nedelsiant pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

UAB Inovatyvi psichikos sveikatos klinika duomenis duomenų subjektui teikia neatlygintinai. Tam tikrais atvejais (kai duomenų subjektas akivaizdžiai piktnaudžiauja savo teisėmis, nepagrįstai pakartotinai teikia prašymus pateikti informaciją, išrašus, dokumentus), toks informacijos ir duomenų teikimas duomenų subjektui gali būti apmokestintas sutinkamai su teisės aktų reikalavimais bei UAB Inovatyvi psichikos sveikatos klinika nustatytais įkainiais.

UAB Inovatyvi psichikos sveikatos klinika tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys  gali būti teikiami tiems duomenų gavėjams, kuriems duomenų subjektas suteiks sutikimą dėl savo asmens duomenų teikimo arba, kuriems tokius asmens duomenis bendrovei būtina pateikti, siekiant įvykdyti LR teisės aktuose nustatytas pareigas ar užtikrinti teisėtus bendrovės interesus.

 1. SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

Interneto svetainė www.ipsklinika.lt yra internetinė svetainė (toliau- Svetainė), priklausanti UAB Inovatyvi psichikos sveikatos klinika (juridinio asmens kodas 302848857), adresu Pelesos g. 7 Vilnius, LT-02115. Ši privatumo politika nustato ir informacijos tvarkymo šioje Svetainėje taisykles.

 

Naudodamiesi Svetaine ar perduodami mums savo duomenis Svetainėje ar kitais būdais, Jūs būsite susaistyti mūsų galiojančios privatumo politikos, todėl kaskart lankantis Svetainėje reikėtų peržiūrėti šį tekstą ir įsitikinti, kad su juo sutinkate.

 

 • DUOMENŲ RINKIMAS IR PAGRINDINIAI DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Mes renkame ir tvarkome Svetainės lankytojų asmeninę informaciją (toliau – Asmens duomenys), kai Jūs naudojatės Svetaine. Šie asmens duomenys apima – be jokių apribojimų- Jūsų asmeninę informaciją, kurią pateikiate naršydami svetainėje. Ši informacija – tai Jūsų vardas, el.pašto adresas. Šie Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi užklausų pateikimo ir atsakymo į jas tikslu. Jei nori pateikti klausimą Svetainės kontaktinėje formoje, mes Jūsų Asmens duomenis ir kontaktinius duomenis galėsime panaudoti atsakydami į Jūsų pateiktas užklausas. Siekiant tinkamai atsakyti į Jūsų užklausas, mums gali reikėti su Jumis susisiekti el.paštu.

 

 • INFORMACIJA APIE SLAPUKUS

Šioje svetainėje naudojami slapukai – maži duomenų failai, talpinantys informaciją apie Jūsų naršymą šiame tinklalapyje.

Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz.: kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai Jūs naršote interneto svetainėse. Kitos technologijos, įskaitant duomenis, kuriuos saugome Jūsų naršyklėje ar įrenginyje, su Jūsų įrenginiu susijusius identifikatorius ir kitą programinę įrangą, gali būti naudojamos panašiais tikslais. Slapukai naudojami plačiai, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau. Šioje politikoje visos minėtos technologijos vadinamos „slapukais“.

Jei šioje Privatumo ir slapukų naudojimo politikoje nenurodyta kitaip, naudojami slapukai yra reikalingi ipsklinika.lt Svetainės funkcionalumui bei veikimui. Dauguma slapukų yra ištrinami iš Jūsų įrenginio po Jūsų naršymo seanso pabaigos (sesijos slapukai).

 

Mes naudojame slapukus, kad galėtume:

 • Užtikrinti, kad Svetainė veiktų taip, kaip ji turi veikti;
 • Padidinti Svetainės veikimo greitį ir saugumą;
 • Identifikuoti, kada Jūs pakartotinai apsilankote mūsų Svetainėje (funkciniai slapukai);
 • Identifikuoti, kiek lankytojų apsilanko mūsų Svetainėje ir kaip jie joje elgiasi. Tai padeda mums gerinti Svetainės funkcionalumą, pvz.: užtikrinant, kad vartotojai gali rastai tai ko ieško (analitiniai/veikimo slapukai).

 

 • KAIP GALIME VALDYTI SLAPUKUS

Savo naršyklę galite sukonfigūruoti taip, kad atsisakytumėte kai kurių ar visų slapukų ar kad būtų prašoma Jūsų leidimo prieš juos priimant. Atkreipkite dėmesį, kad trindami slapukus ar išjungdami slapukų naudojimą ateityje, galite nepasiekti tam tikrų mūsų svetainės dalių ar funkcijų. Informaciją apie tai, kaip galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, rasite apsilankę www.aboutcookies.org arba www.allaboutcoocies.org

Jei prie mūsų Svetainės jungiatės naudodamiesi keliais įrenginiais (pvz.: išmaniuoju telefonu, planšetiniu kompiuteriu, kompiuteriu ir t.t.), turite užtikrinti, kad kiekvieno įrenginio naršyklė yra pritaikyta Jūsų slapukų parinktims. Jei pakeisite slapukų nustatymus, tai paveiks ir kitas Jūsų lankomas svetaines.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie trečiųjų šalių slapukų politiką ir valdymo galimybes, skaitykite šių trečiųjų šalių slapukų politikas. Trečiųjų šalių slapukų naudojimą galite deaktyvuoti apsilankę „Network Advertising“ deaktyvavimo puslapyje adresu http://www.networkadvertising.org .

 

Ipsklinika.lt Svetainėje naudojamų slapukų aprašymai:

 

Slapuko pavadinimas Paskirtis Galiojimo laikas
-ga, -gat, collect Leidžia stebėti svetainę naudojant Google Analytics analizės įrankį, sukurtą Google kompanijos internetinio tinklalapio lankomumui nustatyti, Šių slapukų konfigūracija yra iš anksto nustatyta Google, o slapuko generuota informacija apie Jūsų tinklalapio naudojimą bus perduota ir saugoma „Google, Inc“. Todėl mes patariame susipažinti su „Google analytics“ privatumo politikos puslapiu

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/coocie-usage kur rasite daugiau informacijos apie jų naudojamus slapukus ir galimybę juos išjungti.

Naršymo seanso metu

 

 • „GOOGLE ANALYTICS“ – KAS TAI YRA IR KODĖL TAI NAUDOJAME

Ši Svetainė naudoja „Google analytics“ , „Google Inc“ (toliau – Google) teikiamą internetinės analizės paslaugą. „Google analytics“ naudoja slapukus, tekstines rinkmenas, kurios saugomos Jūsų kompiuteryje ir kurios leidžia analizuoti tai, kaip naudojatės Svetaine. Slapukų sukuriama informacija, susijusi su tuo, kaip naudojatės šia svetaine, paprastai perduodama ir saugoma Google serveryje JAV. Mūsų svetainėje esame aktyvavę IP anonimiškumą, tad ES valstybėse narėse bei kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose šalyse Jūsų IP adresą Google sutrumpins iš anksto. Pilnas IP adresas bus perduodamas ir laikomas Google serveryje JAV tik esant išimtinėms aplinkybėms. Google šią informaciją naudoja ipsklinika.lt vardu, siekdama įvertinti tai kaip naudojatės Svetaine, sudaryti ataskaitas apie Svetainės aktyvumą ir teikti ipsklinika.lt papildomas paslaugas, susijusias su Svetaine ir naudojimusi internetu. Kaip „Google Analytics“ veiklos dalis jūsų naršyklės perduodamas IP adresas nebus susiejamas su kitais „Google“ turimais duomenimis. Galite neleisti, kad Jūsų kompiuteryje būtų saugomi slapukai pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Jei tai padarysite, kai kurios Svetainės funkcijos Jums gali būti apribotos. Taip pat galite neleisti „Google“ fiksuoti duomenų, sukurtų slapuku ir paremtu tuo, kaip naudojatės Svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą) bei tvarkyti tokius duomenis atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį iš https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.